Răspândirea virusului COVID-19, a declașat pentru majoritatea persoanelor juridice o sumedenie de probleme în executarea contractelor comerciale.

Având în vedere imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale se pune întrebarea dacă părțile pot invoca forța majoră în această situație și care sunt pașii care trebuie urmați pentru exonerarea răspunderii contractuale.

Forța majoră este definită de Codul civil (art. 1351), ca fiind „orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

În legislația actuală părțile pot solicita eliberarea unui aviz de forță majoră sau un Certificat de Situație de Urgență.

 1. Avizul de forță majoră

Potrivit Legii 335/2007, Camerele de Comerț județene „avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor”.

Avizul de forță majoră este eliberat de către Camera de Comerț, la cererea agentului economic, în termen de 15 zile de la depunerea documentației și achitarea texei.

Documentele necesare eliberării avizului sunt:

 • Contractul afectat de eveniment, este obligațiu ca acesta să cuprindă o clauză de forță majoră;
 • Notificarea transmisa părții contractante prin care s-a invocat forța majoră și impactul pe care acesta il are asupra desfășurării contractului la care se va atașa dovada comunicării;
 • Orice alte înscrisuri pe care partea le considera utile în susținerea cererii (atestări ale autorităților/ instituților abilitate, etc.)
 • Dovada achitării taxei (500 Euro + TVA)

Deși clauzele de forță majoră pot fi prevăzute astfel încât să includă epidemiile sau pandemiile, majoritatea contractelor conțin o clauză de forță majoră insuficient definită, ce are de cele mai multe ori în vedere doar evenimente naturale, intemperii etc. sau în care se menționează simplu sintagma un eveniment de forță majoră. În toate aceste cazuri, existența clauzei ar putea fi considerată ca insuficientă pentru a putea exonera de răspundere.

Cu alte cuvinte, chiar dacă a fost prevăzut în mod expres în contract, faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul Coronavirusului, aceasta poate să nu producă efecte dacă partea care învoca existența unui caz de forță majoră nu demonstrează că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său (generate din cauza virusului). De asemenea, acesta trebuie să demonstreze că nu au putut fi întreprinse demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua consecințele acestuia.

Conform jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții de Arbitraj Comercial, avizul de forță majoră nu poate fi impus partenerului contractual, prin urmare rămâne la latitudinea acestuia din urmă dacă va ține cont de motivele invocate. În caz contrar partea care a invocat forța majoră trebuie să se adreseze instanței de judecată pentru a fi exonerat de răspundere.

 1. Certificatul de situație de urgență

Certificatul de situție de urgență va fi emis de Ministerul Economiei începând cu luna aprilie anul curent și este destinat în principal societăților comerciale ce activează in domeniul turismului, transport, HORECA, organizare evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei și servicii destinate populației.

Cererea pentru eliberarea certificatului se va depune online alături de documentele justificative:

 • Certificat de înregistrare;
 • Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului;
 • Actul de identitate al reprezentatului legal;
 • Documente contabile din care să rezulte scaderea cifrei de afaceri (balanță contabilă)
 • Declarație pe proprie răspundere pentru conformitatea documentelor.

Termenul pentru obținerea certificatului este de 5 zile atunci când agentul economic demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40% respetiv 20 de zile pentru societățile care înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri sub 40%.

Cu ajutorul acestui certificat, operatorii economici pot beneficia de facilități de natura fiscală, pot solicita renegocierea unor contracte cu anumiți operatori economici inclusiv cele încheiate cu instituțiile bancare sau de leasing.

Conform art. X din OUG 29/2020 întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de amânarea la plată a serviciilor de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Pentru invocarea forței majore în contractele în derulare s-a impus o condiție suplimentară și anume existența unei negocieri prealabile cu partenerul contractual, prin care se poate solicita adaptarea contractului la noile realități economie sau suspendarea temporară a executării contractului.

 • Concluzii

În primul rând trebuie observat că cele două documente produc efecte diferite. IMM-urile care dețin un Certificat de situație de urgență beneficiază de amânarea plății utilităților/ chiriei, prin urmare în cazul în care se solicită acest lucru furnizorii de servicii de utilitate/proprietarii sunt obligați să acorde acest beneficiu, pe când în cazul obținerii unui Aviz de forță majoră acest lucru rămâne la latitudinea partenerului contractual.

În ceea ce priveste termenele de obținere a celor două documente:

 • Avizul de forță majoră – 15 zile;
 • Certificatul de situatie de urgență* – 5 zile/ 20 zile

(* certificatele de situație de urgență vor fi eliberate începând cu 01.04.2020)

Atât avizul de forță majoră cât și Certificatul de situație de urgență prezintă avantaje și dezavantaje, iar pentru a identifica cea mai buna soluție nu ezitați sa apelați la un specialist.

 

Pentru informatii suplimentare, pe puteti contacta la:

Telefon: 0374639155 sau Email: office@bsav.ro